iPW

Skip Navigation LinksSerwis WTK - Start - Aktualności - Archiwum zapowiedzi

Archiwum zapowiedzi

Województwo Nazwa
Powiat Termin od
Poczta do
NazwaTermin 
Szkolenie: Opracowywanie wniosków do Programów MKiDN w 2009 roku
od 2008-11-03 10:00
Poznań
Konferencja "Zdzisław Kępiński In memoriam w 30. rocznicę śmierci"
od 2008-11-06 10:00
do 2008-11-07
Poznań
Otwarcie wystawy "Konfrontacje 2008"
od 2008-11-07 17:00
Leszno
VII Luboński Rajd Rowerowo-Pieszy „Śladami Historii"
od 2008-11-09
Luboń

"Hej za broń powstańcy!". Koncert pieśni powstania wielkopolskiego

od 2008-11-10 19:00
Poznań
Wronieckie obchody 90. rocznicy Powstania Wielkopolskiego
od 2008-11-11
do 2008-11-16
Wronki
Imieniny ulicy Św. Marcin
od 2008-11-11 14:00
Poznań
XXIX Seminarium Mediewistyczne im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej "Tradycje antyczne w kulturze średniowiecza"
od 2008-11-13
do 2008-11-14
XII Wieczór Historyczny
od 2008-11-14 18:00
Luboń
Koncert "Jestem Polakiem - jestem kulturalny - jestem Europejczykiem"
od 2008-11-14 18:00
Prezentacja projektu rozbudowy Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu
od 2008-11-17
Poznań
Prelekcje dr Marka Rezlera : "Poznańskie nekropolie."
od 2008-11-17 18:00
Poznań
"Niepowtarzalne piękno kościółków drewnianych i przydrożnych kapliczek Ziemi Słupeckiej"
od 2008-11-17 17:00
Słupca
"Poznańscy rzeźbiarze, malarze, artyści -plastycy: Marcin Rożek, Jan Wroniecki, Tadeusz Piotr Potworowski" - Wykłady Akademickie TMMP
od 2008-11-19 18:00
Poznań
Otwarcie wystawy "Wyspiański moim mistrzem"
od 2008-11-19 13:00
Poznań
12
Impreza
Nazwa Szkolenie: Opracowywanie wniosków do Programów MKiDN w 2009 roku
URL
Miejsce FRDL, Ośrodek Regionalny w Poznaniu, ul. Szyperska  3/1, Poznań
Termin od 2008-11-03 10:00  
Organizatorzy
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Ośrodek Regionalny w Poznaniu
Kontakty
Opis Od 2009 ulegną zasadniczym zmianom warunki otrzymywania dofinansowania w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W szczególności zmiany te będą polegały na modyfikacji liczby i tematyki poszczególnych Programów, innych niż dotychczasowe typach dopuszczonych działań, ograni-czeniu katalogu wnioskodawców oraz zróżnicowaniu poziomu wkładu własnego koniecznego do wniesienia w ramach projektu.

Cel szkolenia: zapoznanie z zasadami opracowywania projektów i przygotowywania wniosków (w tym za-łączników do nich), przewidzianych do współfinansowania w ramach nowych Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2009 roku.

Adresaci szkolenia: osoby pragnące pozyskać środki na działalność kulturalną w oparciu o środki Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, reprezentujące następujące instytucje:
 organizacje pozarządowe, prowadzące działalność statutową w obszarze kultury, sztuki, dziedzictwa narodowego);
 kościoły i związki wyznaniowe;
 samorządowe instytucje kultury;
 podmioty gospodarcze prowadzące działalność w sferze kultury;
 osoby fizyczne (w odniesieniu do prac przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków);
jednostki samorządu terytorialnego (w odniesieniu do projektów inwestycyjnych).

Prowadzący: Michał Pawlęga – konsultant i trener; ekspert Programu Polskie regiony w europejskiej przestrzeni kulturowej realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury, ekspert Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie infrastruktury kultury i dziedzictwa narodowego. Doradca Urzędu m. st. Warszawy oraz Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.

Program
1. Zmiany w Programach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2009 roku:
- organizacja programów,
- terminy naboru,
- dopuszczeni wnioskodawcy,
- poziom dofinansowania.
2. Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2009 roku:
- podstawa prawna
- cele Programów Operacyjnych,
- dopuszczone typy projektów,
- wnioskodawcy
- kryteria oceny,
- kwalifikowalność kosztów,
- procedura składania i oceny wniosków.
3. Opracowanie wniosku: - formularz wniosku,
- zakres informacji, koniecznych do umieszczenia w formularzu,
- najczęstsze błędy,
- wskazówki praktyczne.
4. Opracowanie budżetu:
- kwalifikowanie kosztów,
- sposób prezentowania i kalkulacji danych,
- opracowanie montażu finansowego,
- najczęstsze błędy.
5. Wymagalne załączniki:
- zakres i sposób przygotowania załączników dla poszczególnych typów projektów,
- preliminarz kosztów realizacji zadania,
- sposób przygotowania i podpisania załączników,
- najczęstsze błędy.
6. Sesja pytań i odpowiedzi
Podsumowanie i zakończenie sesji
Konsultacje indywidualne

Opłata: 220 zł od osoby, 200 zł za uczestnictwo każdej kolejnej osoby z danej jednostki.
Wpłaty przelewem do szkolenia na konto FRDL-Poznań: Bank PEKAO S.A. V O/P-ń 29 1240 3767 1111 0000 4065 7619 z dopiskiem " Wnioski do Programów MKiDN w 2009 r.” albo gotówką przed szkoleniem w sekretariacie.

Zgłoszenia: do dnia 27 października 2008 r. (poniedziałek) godz. 12.00. - na formularzu faksem lub pocztą elektroniczną (e-mail: szkolenia@poznan.frdl.pl). Potwierdzenie wpłaty - faksem na nr: 061/8553307 lub w zgłoszeniu zaznaczyć deklarację zapłaty do dnia szkolenia.
Rezygnacja ze szkolenia może nastąpić najpóźniej 2 dni przed szkoleniem. Niewykorzystanie zgłoszonego uczestnictwa będzie równoznaczne z obciążeniem należnością za szkolenie.