iPW

Skip Navigation LinksSerwis WTK - Start - PW - Do autorów

Informacje dla autorów

 1. Redakcja przyjmuje do publikacji wyłącznie teksty dotychczas niepublikowane, wzbogacające wiedzę o Wielkopolsce, pomocne w nawiązywaniu i podtrzymywaniu więzi emocjonalnych z regionem i Polską, ukazujące przykłady działań ku pożytkowi wspólnemu. Pod uwagę bierze wartość merytoryczną, komunikatywność oraz walory czytelnicze tekstu.
 2. Redakcja prosi o przesyłanie materiałów proponowanych do publikacji w postaci elektronicznej (preferowany MS Word), na adres: pw@ngo24.pl.
 3. Tekst prosimy przesłać wraz z wypełnioną KARTĄ AUTORA (zob. wzór niżej). 
 4. Prosimy o przestrzeganie poniższych wymogów formalnych:
 5.  Objętość – odpowiednio:
  - artykuły problemowe: nie więcej niż 36 tys. znaków łącznie ze spacjami (ok. 20 stron),
  - relacje, komunikaty, informacje: nie więcej niż 12 tys. znaków łącznie ze spacjami (ok. 5 stron),
  - listy do redakcji: nie więcej niż 6 tys. znaków łącznie ze spacjami (ok. 1 strona),
  - ogłoszenia, zapowiedzi przedsięwzięć: nie więcej niż 3 tys. znaków łącznie ze spacjami (ok. 0,5 strony).
 6. W lewym górnym narożniku powinny się znajdować: imię i nazwisko autora oraz jego afiliacja.
 7. Tytuł tekstu na środku, czcionką pogrubioną.
 8. Pod tytułem prosimy o podanie słów-kluczy (od 5 do 10).
 9. Struktura tekstu powinna być przygotowana wg schematu: wprowadzenie, kolejne części opatrzone śródtytułami, podsumowanie.
 10. W przypadku artykułu problemowego prosimy o dołączenie tytułu w wersji angielskiej oraz streszczenia w języku angielskim (objętość 2000-2500 znaków łącznie ze spacjami, ok. ¼ strony), prosimy to zamieścić w KARCIE AUTORA.
 11. Również w KARCIE AUTORA prosimy zamieścić krótką notę biograficzną zawierającej podstawowe informacje o autorze, jak: rok urodzenia, wykształcenie, specjalność, wykonywany zawód, zainteresowania, np.: Jan Kowalski (ur. 1956), mgr, historyk i regionalista. Kustosz w Muzeum Regionalnym w Pcimiu Dolnym. Zajmuje się historią Pcimia i okolic, autor licznych publikacji z zakresu historii i kultury regionu.
 12. Przypisy dolne:
  - Artykuł w czasopiśmie: Z. Kłodnicki, Polski Atlas Etnograficzny – historia, stan obecny i perspektywy, „Lud” 2001, t. 85, s. 239-275.
  - Rozdział w pracy zbiorowej: M. Witaszek-Samborska, Składnia [w:] Słownik gwary miejskiej Poznania, pod red. M. Gruchmanowej i B. Walczaka, Warszawa-Poznań 1997, s. 47-48.
  - Książka: A. A. Krysiński, Jak należy mówić i pisać po polsku, Warszawa 1920, s. 4.
  - Stosujemy również zapisy:
  - Op. cit., np. J. Łoś, op. cit, s. 236.
  - Ibid.
 13. W przypadku braku przypisów prosimy o sporządzenie oddzielnej bibliografii wg powyższych wytycznych, podając maksymalnie 10 pozycji.
 14. Materiał ilustracyjny:
  - Do tekstu można załączyć materiał ilustracyjny (maksymalnie 8 pozycji), redakcja zastrzega sobie dokonanie ostatecznego ich wyboru.
  - Proponowane przez autora ilustracje powinny być ponumerowane. Spis ilustracji prosimy zamieścić pod tekstem artykułu. Spis powinien zawierać: tytuły ilystracji wraz z danymi dotyczącymi ich autorów i roku powstania, np.:
  - Il. 1. Widok na miasto, fot. M. Kowalski, 2010,
  - Il. 2. Mapa powiatu gnieźnieńskiego z 1940 roku, ze zbiorów prywatnych autora
  - Il. 3. Strój ludowy z okolic Krobi, zdjęcie ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Lesznie.
  - W przypadku korzystania z fotografii cudzego autorstwa (przedruków, zbiorów muzealnych, bibliotecznych wymagana jest zgoda właściciela (wydawcy) lub posiadacza praw autorskich. Załatwienie formalności leży po stronie autora.
  - Ilustracje w postaci elektronicznej JPG, o rozdzielczości 300 dpi, prosimy przysyłać jako załączniki poczty elektronicznej ponumerowane zgodnie z numeracją przyjętą w spisie ilustracji.
 15. Po wpłynięciu tekstu autor otrzyma potwierdzenie od sekretarza redakcji.
 16. O skierowaniu tekstu do druku decyduje Kolegium Redakcyjne zbierające się raz na kwartał.
 17. Wszystkie teksty zostają poddane wewnętrznym recenzjom merytorycznym, a następnie zostają skierowane do korekty językowej i stylistycznej.
 18. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów oraz zmian w tekstach, a także publikowania tekstów we fragmentach lub całości w Internetowym Przeglądzie Wielkopolskim.

 

 1. KARTA AUTORA  - Wzór
  1. Imię i nazwisko
  2. Afiliacja
  3. Adres do korespondencji
  4. Adres elektroniczny
  5. Telefon
  6. Tytuł tekstu w j. polskim
  7. Słowa klucze
  8. Tytuł tekstu w j. angielskim (dotyczy tekstów problemowych)
  9. Streszczenie w j. angielskim (dotyczy tekstów problemowych)
  10. Nota o autorze
  11. Ilość załączników (np. zdjęć)
  12. Data wpłynięcia (Wypełnia sekretarz redakcji)
 2.  Tekst prosimy przesłać na adres: pw@ngo24.pl

UWAGA

 1. Przesłanie do redakcji tekstu spełniającego wymogi rzeczowe oraz formalne nie nakłada na nią obowiązku publikacji, jeśli tekst ten nie był uprzednio zamówiony. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.
 2. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów oraz zmian w tekstach a także publikowania tekstów we fragmentach lub całości w w Internetowym Przeglądzie Wielkopolskim.

Adres redakcji 

Zob. również: Informacje ogólne (nasz program.)