Słownik delegatów na Polski Sejm Dzielnicowy

Skip Navigation LinksSłownikWyszukiwanie

Słownik delegatów na Polski Sejm Dzielnicowy

Region Powiat Miejscowość
Osoba
 Delegat
Basiński Franc., Jarocin
ks. Bratkowski Stefan Ludwik, Dziekanowice
ks. Donat Jan, Jarocin
ks. Gutsche Maksymilian, Panigródz
ks. Janke Kazimierz, Kotlin
Kantecki Ludwik, Grabowo
Karłowski Tadeusz, Stary Siedlec
ks. Kozierowski Dołęga Stanisław , Skórzewo
Kupś Stanisław, Winnagóra
Kwiasowski Ignacy, Byczyna
123

Basiński Franc.
Jarocin, Powiat Jarociński, Poznańskie

Kupiec, działacz niepodległościowy, współorganizator działań powstańczych i członek władz samorządowych w Jarocinie, delegat na Polski Sejm Dzielnicowy w Poznaniu.

Urodził się 3 października 1858 r. w Jarocinie na Ługach, gdzie jego ojciec Piotr dzierżawił od Radolińskich, piec do wypalania smoły.

Po ukończeniu szkoły powszechnej w Jarocinie uczęszczał do Gimnazjum w Trzemesznie. Praktykę kupiecką odbył we Wrocławiu, Poznaniu, a na koniec w Warszawie u braci Stępkowskich. Po zdobyciu zawodu kupieckiego, otworzył przy wydatnej pomocy ojca, sklep kolonialny na jarocińskim rynku. Wkrótce otrzymał od żydowskiego właściciela i burmistrza Goldringa wypowiedzenie i musiał zlikwidować sklep.

Jego ojciec nabył od dozoru kościelnego działkę (naprzeciw plebani św. Marcina) i postanowił wybudować polski sklep, hotel i restaurację, jako przeciwwagę dla przedsiębiorstw niepolskich. Walka z pruską administracją uniemożliwiającą szybką realizację planów, zakończyła się pod koniec XIX w. pełnym zwycięstwem. Dlatego obiekt nazwany został „Wiktoria”.

Na początku XX w. Franciszek Basiński został wybrany do Rady Miejskiej w Jarocinie i jako jedyny Polak w radzie pełnił tę funkcje do odzyskania niepodległości.

W dużej sali „Wiktorii” odbywały się od końca XIX w. liczne zebrania przedwyborcze oraz posiedzenia polskich organizacji i towarzystw. Basiński był zdecydowanym przeciwnikiem germanizacji. Poparł aktywnie głośny strajk dzieci szkolnych w Jarocinie 13 sierpnia 1906 r.,w którym uczestniczyły jego dzieci. Spotkała ich administracyjna i finansowa kara. Działał w kilku polskich stowarzyszeniach i związkach, między innymi był członkiem Powiatowego Komitetu Wyborczego, Poznańskiego Towarzystwa Naukowej Pomocy, Towarzystwa Czytelni Ludowej. W tej pracy popierali go polscy działacze narodowi, między innymi: Tomasz Jachowski (1860-1934), dr Józef Niklewski (1835-1904), Marcin Śniatecki (zm. 1921r.), ks. Stanisław Niklewski (1836-1908) z Jarocina, Władysław Grabski (1869-1929) z Kurcewa, ks. Franciszek Podlewski (1855-1917) z Wilkowyi, dr Bogumił Hebanowski (1870-1953) z Brzóstkowa, Kazimierz Tomasz Barwicki (1871-1931).

Pod koniec I wojny światowej powstała w Jarocinie polska tajna organizacja „Jedność” skupiająca działaczy narodowych. W październiku 1918 r. wstąpił do niej również Franciszek Basiński. Konspiracyjne spotkania oraz magazyn broni znajdował się w Hotelu „Wiktoria”. W nocy z 8/9 listopada 1918 r. powstała Rada Żołnierska w jarocińskich koszarach a w następnym dniu - Rada Robotnicza z siedzibą w Hotelu „Wiktoria”. Od połowy listopada 1918r. oficjalnie obradowała tutaj Powiatowa Rada Ludowa, wcześniej jako tajny Powiatowy Komitet Obywatelski, którego sekretarzem był Franciszek Basiński. W listopadzie 1918r. objął funkcję burmistrza Jarocina z ramienia polskiej Rady Robotniczo – Żołnierskiej.

O listopadowych wydarzeniach w Jarocinie poinformował wielkopolski „Orędownik”(nr 267 z 20 listopada1918): „W niedzielę [17.XI. 1918 r.] o godz. 9,00 odbyło się pierwsze nabożeństwo dla oddziału polskiego garnizonu miejscowego. Członkowie Rady Żołnierzy siedzieli w prezbiterium na krzesłach czerwonym adamaszkiem wybitych. Po sumie odbył się wiec na Rynku w obecności tysięcy kobiet i mężczyzn. Zatoczono wóz na Rynek i z tej mównicy wygłosili przemówienia kolejno pp. Jachowski, Basiński, redaktor pisma naszego Ap. Basiński i ks. prob. Niedźwiedziński. Wszyscy mówcy podkreślali potrzebę zachowania spokoju i porządku. Wznoszono okrzyki na cześć Wolnej Polski Ludowej Zjednoczonej, Wilsona i Stanów Zjednoczonych.”

Franciszek Basiński został wybrany delegatem na Sejm Dzielnicowy, który obradował w Poznaniu 3-5 grudnia 1918 r. Po wybuchu powstania w Hotelu „Wiktoria” mieściła się główna siedziba polskich władz cywilnych i wojskowych. Po objęciu dowództwa nad oddziałami polskimi przez por. Zbigniewa Gorzeńskiego sztab dowodzenia został przeniesiony do gmachu Komendy Garnizonu w Jarocinie (dawniejszy Ośrodek Zdrowia) przy dzisiejszej ul. Gen. Hallera.

Najbardziej uroczystym dniem dla zgromadzonych na Rynku mieszkańców miasta i powiatu była środa 1 stycznia 1919 r., kiedy to przy asyście jarocińskiej kompanii wojska polskiego i dźwiękach hymnu narodowego, wciągnięto na Ratusz biało-czerwony sztandar, symbol wolności i niepodległości oraz zwycięstwa nad zaborcą. Poznańska „Prawda” (nr 11 z 15 stycznia 1919 r.) obszernie informowała o tych wydarzeniach: Jarocin przeżywał uroczystą chwilę przejścia pod rządy polskie w sam Nowy Rok. Na Rynku ustawiły się w południe liczne tłumy, a na dany znak z wieży kościoła wywieszono sztandary polskie. Na Rynku ustawił się oddział Sokołów i Skautów w liczbie 150, dalej straż pożarna a wreszcie oddział wojska polskiego w liczbie 350 chłopa, który co dopiero wrócił był z Ostrowa. Komendantowi dh Gorzeńskiemu–Ostroróg zdał raport druh Kirchner od oddziału wojska polskiego, druh Sebel prezes Sokoła i druh Olszewski ze straż pożarnej. Kiedy pojawiła się chorągiew polska na Ratuszu, prezentowano broń i odśpiewano „Boże coś Polskę”. Na mównicę zaimprowizowaną wstąpił p. Basiński i wskazał na ważność i na znaczenie obecnej chwili. Potem nastąpiła defilada wojska polskiego, Sokoła, Skautów i straży przed komendantem i członkami Rady Ludowej.”

Flagę polską na Ratuszu zawiesił 1 stycznia 1919r. Stefan Malinowski (zginął w czasie walk o Zbąszyn 9 stycznia 1919r.), adiutant por. Zbigniewa Gorzeńskiego.

Franciszek Basiński w niepodległym państwie w wyniku przeprowadzonych w marcu 1919r. wyborów samorządowych został radnym Rady Miejskiej w Jarocinie. Był członkiem Magistratu i często zastępował burmistrza.

W dniu 25 października 1919r. witał w imieniu władz miasta na jarocińskiej stacji kolejowej Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, który przejeżdżał przez Jarocin do Poznania na uroczystości rocznicowe.

Z inicjatywy Towarzystwa Powstańców w Jarocinie została wmurowana w 1925r. na gmachu Hotelu „Wiktorii” tablica upamiętniająca działalność Powiatowej Rady Ludowej, która z tego właśnie miejsca kierowała przygotowaniem oddziałów powstańczych, prowadziła działalność wyborczą i finansową.

Franciszek Basiński aktywnie działał w instytucjach gospodarczych. W latach 1911-1927 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej w Jarocinie. Należał do grona założycieli Banku Przemysłowo-Kupieckiego w Jarocinie, który został utworzony w 1913r. W latach 1929r. został wybrany prezesem Rady Nadzorczej Banku i sprawował tę funkcję do II wojny światowej.

W dziesięciolecie odzyskania niepodległości Franciszek Basiński został wyróżniony 3 maja 1929r. przez Radę Miejską godnością „Honorowego Obywatela Jarocina”.

Po wybuchu II wojny światowej został osadzony w obozie przejściowym w Cerekwicy k. Jaraczewa, następnie 8 grudnia 1939r. wywieziony do Generalnej Guberni.

Zmarł 24 września 1942 r. w Końskich, pochowany na miejscowym cmentarzu.

W 1887r. Franciszek Basiński ożenił się z Kazimierą Jagsch, córką jarocińskiego nauczyciela. Synami tego małżeństwa byli: Narcyz (dziennikarz, zm. 1937r. w Jarocinie), Łucjan (bankowiec w latach międzywojennych w Toruniu, zm. w 1950r.), Apoloniusz (zm. w 1977r. w Poznaniu), Euzebiusz (kupiec, zm. w 1977r. w Sulechowie), Arkadiusz ( ur. w 1894 r. w Jarocinie, poległ na froncie zachodnim we Francji w sierpniu 1918r.). Córkami: Jolanta (zm. w 1984r. w Jarocinie), Agrypina (ur. 1907 w Jarocinie, zm. w 1944r. w Nabródnie), Antonina (zm. w 1985r.), Jadwiga (ur. 1895r. w Jarocinie, od 1920r.zamężna Adamska).

Źródła

1) Prawda 1918 nr 193, 261, 270.
2) Gazeta Jarocińska 1922 nr 96; 1923 nr 23; 1924 nr 78; 1926 nr 42, 59; 1930 nr 21, 22; 1931 nr 98; 1937 nr 61; 1938 nr 35.
3) Dziennik Polskiego Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu, w grudniu 1918r., Poznań 1918.
4) Jajor Jan, Powiatowa Rada Ludowa w Jarocinie (1918-1919).
5) Fakty Jarocińskie 2004 nr 50; tegoż.
6) Jarocińscy powstańcy wielkopolscy 1918-1919, Materiały do słownika biograficznego ziemi jarocińskiej, Kalisz 2005; tenże.
7) Franciszek Basiński – portret patrioty i burmistrza, Życie Jarocina, 2006 nr 14.
8) Dzieje Jarocina, Praca zbiorowa pod redakcją Czesława Łuczaka, Poznań 1998.

Opracowanie

Jan Jajor