iPW

Skip Navigation LinksSerwis WTK - Start - WTK - Program prac

Program prac w latach 2010 - 2013

 

    Uwzględniając sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, luźnie wymieniane opinie w trakcie dwudniowych spotkań działaczy oraz odwiedzin w instytucjach w Kole i w Brdowie, przeprowadzoną dyskusję na posiedzeniu plenarnym w dniu 22 maja 2010, uczestnicy Konferencji zalecają Wielkopolskiemu Towarzystwu Kulturalnemu oraz zrzeszonym w nim towarzystwom regionalnym i lokalnym z terenu Wielkopolski uwzględnienie w programie działalności w okresie nowej kadencji następujących zadań:

1. Kontynuowanie wypracowanej linii programowej Przeglądu Wielkopolski.

2. Bogacenie form kultywacji i wspierania badań dotyczących Powstania Wielkopolskiego lat 1918-1919 oraz poprzedzającego powstanie Polskiego Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu.

3. Kontynuowanie okresowych spotkań Rady WTK dla omawiania inicjatyw dotyczących współpracy towarzystw - członków zbiorowych WTK.

4. Rozwijanie kolejnych Dni Wielkopolski i koordynację podejmowanych przez różne zrzeszenia, instytucje i szkoły indywidualnych i wspólnych działań, prezentację dorobku kulturalnego poszczególnych miast, gmin i powiatów w placówkach kulturalnych Poznania i na odwrót, prowadzenie ich kalendarza oraz propagowanie przedsięwzięć umacniających integralność regionu wielkopolskiego, w oparciu o kultywację tradycji oraz rozwijanie nowych zadań służących rozwojowi Wielkopolski.

 5. Rozpatrzenie we współpracy z innymi strukturami samorządowymi i stowarzyszeniami, możliwości i celowości zorganizowania konferencji poświęconej stanowi i sposobom wielodziedzinowej aktywizacji ruchów działań społecznikowskich w środowiskach lokalnych miast, dzielnic, wsi, w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, kulturalnych i zrzeszeniach pożytku publicznego.

6. Dalsze prowadzenie Ośrodka Regionalizmu Wielkopolskiego oraz portalu internetowego towarzystw regionalnych.

7. Przyznawanie tradycyjnej już dorocznej Nagrody Głównej WTK oraz innych wyróżnień zasłużonym dla kultury Wielkopolski osobom i instytucjom.

8. Kontynuowanie inicjatyw aktywizujących instytucje i zrzeszenia społeczne w rozwijaniu zadań edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem projektów i wniosków poprzedniej XVIII Wielkopolskiej Konferencji Kulturalnej w Antoninie.

Ponadto uczestnicy XIX Wielkopolskiej Konferencji Kulturalnej zalecają Zarządowi WTK propagowanie wśród osób wspierających działalność towarzystw regionalnych możliwości korzystania z corocznego przekazywania na konto WTK 1- procentowego odpisu od podatku PIT na rzecz ruchu społeczno-kulturalnego w Wielkopolsce. Tworzony tą drogą fundusz umożliwi bogacenie działalności przewidzianej w statucie WTK.

XIX Wielkopolska Konferencja Kulturalna, Koło - Brdów, 21-22 maja 2010