iPW

Skip Navigation LinksSerwis WTK - Start - WTK - Sprawozdanie
Logo WTK

Sprawozdanie Zarządu WTK za rok 2014

 

  Wstęp

Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne działa od 1962 roku, jest organizacją pożytku publicznego (KRS 0000103054). Zrzesza 120 członków zwyczajnych (osoby fizyczne) oraz 33 członków wspierających (stowarzyszenia oraz instytucje). Inicjuje oraz realizuje projekty społeczno-kulturalne w nawiązywaniu do dziedzictwa, wartości i potencjału kultury Wielkopolski. Jest ośrodkiem współpracy środowisk akademickich, twórców oraz instytucji kultury, regionalistów i samorządowców. Swoje zadania realizuje poprzez:

Ø  wspieranie inicjatyw indywidualnych oraz zbiorowych na rzecz rozwoju kultury w Wielkopolsce,

Ø  regionalną edukację oraz promowanie kultury Wielopolski w kraju i zagranicą,

Ø  integrowanie społeczności regionu wokół wartości kulturowych wnoszonych przez Wielkopolskę do dorobku ogólnokrajowego,

Ø  promocje aktywności społeczności lokalnych na rzecz rozwoju kultury,

Ø  reprezentowanie ruchu regionalnych stowarzyszeń kultury w Wielkopolsce wobec władz państwowych i samorządowych.

I. ZARZĄD

W okresie sprawozdawczym Zarząd WTK działał w następującym składzie: Stanisław Słopień (Poznań) – prezes, Leszek Praczyk (Wiry) – wiceprezes, Bożena Michalska (Poznań) – wiceprezes (dn. 14 listopada 2014 roku złożyła rezygnację z pełnionej funkcji oraz członkostwa w WTK), Robert Czub (Gostyń) – skarbnik, Aleksandra Kowalska (Koło) – sekretarz, Grażyna Dziedziak (Kalisz)  -  członek, Kazimierz Krawiarz (Kórnik) – członek, Leon Mikołajczak (Brodnica)   – członek, Aleksandra Podemska (Wągrowiec) – członek, Dariusz Racinowski (Brdów) – członek, Bolesław Święciochowski (Września) – członek.

Na posiedzenia Zarządu zapraszany był Zbigniew Jaśkiewicz, przewodniczący Komisji Rewizyjnej  oraz  Tadeusz Krokos – przewodniczący Rady WTK, prezes  Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Kaliszu.

Posiedzenia Zarządu odbyły się: - 15 stycznia, 19 marca, 30 kwietnia, 24 września, 12 listopada.

Zarząd podjął 3 uchwały o następującej  treści: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r.; przeznaczenia wpływu finansowego   z podatku 1% za rok podatkowy 2013; przyznania Nagrody Głównej WTK. Prace Zarządu koncentrowały się wokół następujących działań:  regionalizmu w kulturze Wielkopolski, Dni Wielkopolski, Nagrody Głównej WTK, współpracy    z instytucjami kultury i nauki, samorządami terytorialnymi, podmiotami gospodarczymi oraz regionalnymi stowarzyszeniami.

W kierowaniu bieżącymi pracami Towarzystwa Zarząd był wspierany przez Biuro prowadzone na zasadach wolontariatu przez Pana Sławomira Maćkowiaka. Biuro stanowiące zarazem siedzibę Ośrodka Regionalizmu Wielkopolskiego oraz redakcji "Przeglądu Wielkopolskiego" było czynne we wtorki w godz. 10:00-18:00 oraz środy i piątki w godz. 10:00-15:30. Po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym wizyty w biurze można było składać również w innych terminach.

W okresie sprawozdawczym nastąpiła zmiana numeru telefonu WTK na 514 012 395.

II. OŚRODEK REGIONALIZMU WIELKOPOLSKIEGO

Prowadzony był w pomieszczeniach Centrum Kultury „Zamek”. Celem Ośrodka było  wspieranie rozwoju oraz promocja regionalizmu wielkopolskiego ze szczególnym uwzględnieniem ruchu społeczno-kulturalnego. Ośrodek gromadził i udostępniał adresową bazę danych a także informacje i materiały dotyczące działalności regionalnych stowarzyszeń kultury i regionalistów oraz organizował na ich potrzeby wymianę doświadczeń, szkolenia i poradnictwo. Koordynował  działalność wydawniczą i prasową WTK, w tym wydawanie Przeglądu Wielkopolskiego oraz prowadził portal internetowy www.wtk.poznan.pl. Z usług Ośrodka korzystały stowarzyszenia kultury oraz regionaliści bez względu na formalną przynależność do WTK.

Ośrodek był wspierany w bieżącym funkcjonowaniu, na zasadach wolontariatu, przez Pana Sławomira Maćkowiaka oraz Panią Dagmarę Nowakowską.

III. DNI WIELKOPOLSKI

Dni Wielkopolski 2014 pod hasłem Tu zaczyna się Polska rozpoczęły się  3 grudnia  mszą św. w intencji Wielkopolan w farze poznańskiej, której przewodniczył ks. prałat Jan Stanisławski, delegat Metropolity Poznańskiego abp. Stanisława Gądeckiego. Następnie przed Kinem „Apollo” złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową Polskiego Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu 3-5 grudnia roku 1918 – w 96. rocznicę  rozpoczęcia obrad pierwszego po latach niewoli polskiego Sejmu.

6 grudnia  w Sali Concordia Design w Poznaniu odbył się Sejmik Wielkopolskich Regionalistów. Uczestniczyło w nim 65 osób reprezentujących 24 stowarzyszenia regionalne z całej Wielkopolski. Zebranych powitała prezes Concordia Design Ewa Voelkel Krokowicz, która zapoznała ich z profilem i  działalnością tego centrum kreatywności, designu i biznesu uruchomionym w odrestaurowanym budynku Starej Drukarni.

Podczas renowacji zachowano niepowtarzalny charakter tego miejsca i wydobyto całe jego piękno. Stare mury wyposażono w nowoczesne rozwiązania i udogodnienia, dzięki którym Concordia Design stała się idealnym miejscem i do pracy, i do spotkań, i do organizacji różnego rodzaju imprez.

Działania firmy skierowane są do biznesu, firm oraz instytucji samorządowych  dzieci i do każdego, kto szuka ciekawych możliwości spędzania czasu.

W dyskusji panelowej Wielkopolanie 1989 – 2014. Jacy jesteśmy? zastanawiano  się nad tym, czy we współczesnych czasach istnieją jeszcze Wielkopolanie jako grupa o specyficznych, dających się wyodrębnić cechach. Czy Wielkopolaninem się jest, czy też stajemy się nim z wyboru?

Uczestnikami panelu byli:  dr Krzysztof Bondyra (Instytut Socjologii UAM),       dr Piotr Cichocki (Instytut Socjologii UAM), dr hab. Maciej Michalski (Instytut Historii UAM), Teresa Kopacz (Narodowy Instytut Dziedzictwa, Poznań).

Moderatorami panelu byli: Stanisław Słopień (Prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego),  dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska (Instytut Historii UAM, redakcja Przeglądu Wielkopolskiego).

Prezes WTK w przeddzień rocznicy Sejmu Dzielnicowego podczas audycji w telewizji regionalnej przybliżył mieszkańcom Wielkopolski historię i znaczenie tego wydarzenia.

Dni Wielkopolski odbyły się pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego -  Marka Woźniaka, Wojewody Wielkopolskiego - Piotra Florka,  Prezydenta Stołecznego Miasta Poznania – Jacka Jaśkowiaka.

 IV.  NAGRODA GŁÓWNA I WYRÓŻNIENIA WTK

Nagroda Główna jest przyznawana przez Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu za zasługi dla kultury Wielkopolski od ponad czterdziestu lat. Od roku 1990 Nagroda Główna ma charakter honorowy. Laureat otrzymuje dyplom oraz statuetkę Pegaz Wielkopolski.

6 grudnia 2014 roku podczas Sejmiku Wielkopolskich Regionalistów  ogłoszono nominacje  i wręczono Nagrodę Główną Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego za rok 2014. Wśród nominowanych znaleźli się zarówno indywidualni miłośnicy i badacze regionu, jak również instytucje oraz stowarzyszenia:

1.    Jan Grabkowski, starosta poznański,

2.    Janina Małgorzata Halec, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej  im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie,

3.    Feliks Linke, regionalista, Laski, gmina Trzcinica, pow. kępiński,

4.    Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego   w Szreniawie,

5.    Muzeum Technik Ceramicznych w Kole,

6.    Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile,

7.    Średzki Ośrodek Kultury w Środzie Wielkopolskiej,

8.    Tadeusz Jan Zięba, regionalista, Chodów, pow. kolski.

Wyróżnienia specjalne Za zasługi dla kultury Wielkopolski otrzymali: Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie w 50. rocznicę powołania oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Wronieckiej  w 40 - lecie działalności.

    Statuetka Wielkopolskiego Pegaza - i tym samym Nagroda Główna Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego za rok 2014 - została przyznana Marianowi Pilotowi.

W imieniu laureata Nagrodę Główną odebrał Bolesław Grobelny, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej, które było wnioskodawcą uhonorowania pisarza.

Marian Pilot (ur.1936), powieściopisarz i nowelista, autor słuchowisk, dziennikarz       i scenarzysta filmowy, działacz ludowy, zaliczany jest do twórców "nurtu wiejskiego" choć z silną - gombrowiczowską -  skłonnością do groteskowej deformacji, turpistycznej nadekspresji. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Ostrzeszowie. Jest absolwentem wydziału dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował       w wielu redakcjach, takich jak w Wiadomości Filmowe (1958-1960) i Na przełaj (1960-1967) jako kierownik działu kulturalnego. W latach 1967-1978 pełnił funkcję kierownika działu prozy Tygodnika Kulturalnego. W 1982 r. pracował w redakcji filmów fabularnych Telewizji Polskiej. W 1987 roku otrzymał Złoty Krzyż Zasługi. Od 30 kwietnia 2009 roku honorowy obywatel miasta Ostrzeszów. Jego powieść Pióropusz zdobyła Nagrodę Literacką Nike 2011.

 V. WSPÓŁPRACA WTK Z REGIONALNYMI STOWARZYSZENIAMI KULTURY WIELKOPOLSKI

W informacyjno-adresowej bazie danych prowadzonej przez Ośrodek Regionalizmu Wielkopolskiego  i udostępnianej poprzez serwis internetowy WTK znajdują się dane dotyczące ponad 180 regionalnych stowarzyszeń kultury w Wielkopolsce. Spośród nich 33 stowarzyszenia należą do WTK formalnie, jako jego członkowie wspierający. 

Propozycje programowe WTK kierowane do regionalnych stowarzyszeń kultury były przesyłane do około 80 stowarzyszeń wybieranych każdorazowo przez Zarząd oraz publikowane na stronie internetowej Towarzystwa.

W okresie sprawozdawczym z WTK utrzymywało kontakty około 40 stowarzyszeń, uczestnicząc w jego projektach lub przesyłając do WTK informacje o co najmniej jednym swoim zamierzeniu lub zrealizowanym przedsięwzięciu. Materiały te były gromadzone przez Ośrodek Regionalizmu Wielkopolskiego i wykorzystywane do publikacji w serwisie internetowym WTK oraz na łamach „Przeglądu Wielkopolskiego”.

W związku z przypadającymi jubileuszami stowarzyszeń regionalnych Zarząd WTK wystosował szereg listów gratulacyjnych a także przyznał okolicznościowe dyplomy. W ten sposób potraktowano między innymi:

50-lecie Średzkiego Towarzystwa Kulturalnego,

40-lecie Towarzystwa Miłośników Ziemi Kępińskiej,

40-lecie Towarzystwa Miłośników Ziemi Wronieckiej,

40-lecie Poznańskiego Klubu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej,

35-lecie Towarzystwa Miłośników Ziemi Rakoniewickiej im. Michała Drzymały,

25-lecie Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich Oddział w Poznaniu,

25-lecie Izby Regionalnej Ziemi Goślińskiej,   

10-lecie Towarzystwa Przyjaciół Lasek "LUKUS".

 VI. PRZEGLĄD WIELKOPOLSKI

 Przegląd Wielopolski  jest  kwartalnikiem  wydawanym  przez  WTK od 1987 r.

W roku 2014 opracowano i wydano cztery numery.

 Pierwszy z nich został poświęcony Oskarowi Kolbergowi, jego związkom z Wielkopolską oraz  współczesnym kontynuacjom dzieła tego zasłużonego dla kultury polskiej i europejskiej  kompozytora, folklorysty, etnografa – artysty  i naukowca.

Drugi numer przygotowano specjalnie na X Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury w Bydgoszczy. Zaprezentowano wielkopolski ruch regionalny, ukazano została jego różnorodność oraz wielowymiarowość działania. Warto podkreślić, że był to jedyny materiał, poza oficjalnymi przygotowanymi przez głównych organizatorów Kongresu, prezentujący dokonania ruchu regionalistycznego w konkretnym regionie w powiązaniu z hasłem przewodnim obrad.

W trzecim numerze przypomniano Włodzimierza  Odojewskiego, urodzonego w roku 1930 w Poznaniu wybitnego polskiego pisarza, który po  wyemigrowaniu do Niemiec w roku 1970 na  stałe powrócił do Polski dopiero w roku 2013.  Pokazano też miejsca związane zarówno z jego biografią (Poznań, Kłecko, Gniezno), jak i powracające w twórczości; mowa jest też o ludziach,  z którymi się zetknął.

Numer czwarty łączy historyczne spojrzenie na tradycje i dorobek poznańskiej socjologii w badaniu problematyki regionalnej z prezentacją socjologicznej refleksji poświęconej aktualnym i ujmowanym przyszłościowo problemom Wielkopolski i jej mieszkańców.

W każdym z numerów „Przeglądu Wielkopolskiego” obecne były między innymi rubryki „ Wielkopolanie” z biogramami zasłużonych dla regionu ludzi i „Z Wielkopolski” (tam – także relacje z działalności stowarzyszeń regionalnych).

Na stronie internetowej WTK funkcjonował Internetowy Przegląd Wielkopolski, który informował o zawartości kolejnych numerów PW oraz dostarczał aktualnych informacji o bieżących wiadomościach regionalnych stowarzyszeń. Stanowił elektroniczne uzupełnienie kwartalnika wydawanego w formie papierowej.

 VII. WIELKOPOLSKIE WICI

To projekt realizowany przez Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne do 1 września 2014. na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

Wielkopolskie Wici to portal internetowy z tekstami problemowymi oraz informacjami przydatnymi dla organizacji pozarządowych i instytucji samorządowych o organizacjach pozarządowych, ich współpracy z samorządem województwa, najlepszych praktykach oraz projektach w tym zakresie. Organizacje pozarządowe dysponują możliwością korzystania z  newslettera, a także uczestnictwa w sondażach opinii. Redakcja Wielkopolskich Wici działa na zasadach partnerskiej współpracy z jednostkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, organizacjami pozarządowymi, samorządami lokalnymi oraz redakcjami prasy lokalnej.

8 września z prezesem Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego  Stanisławem Słopieniem spotkała się Anna Grzymisławska, dyrektor Departamentu Organizacyjnego i Kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego    w Poznaniu. Pani Dyrektor podziękowała Towarzystwu za współtworzenie portalu Wielkopolskie Wici w latach 2007 - 2014.

Portal powstał z inicjatywy prezesa Stanisława Słopienia i w latach 2008 - 2014 był prowadzony przez WTK we współpracy z firmą Hards.pl.

VIII. RUCH STOWARZYSZEŃ REGIONALNYCH RP

Ruch Stowarzyszeń Regionalnych RP to ogólnopolski związek stowarzyszeń działający od roku 2002. Główne cele Ruchu to m. in. rozwijanie idei regionalizmu       w ścisłym powiązaniu z kształtowaniem i utrwalaniem tożsamości narodowej, wspomaganie działalności stowarzyszeń regionalnych oraz zwiększanie ich roli         w kreowaniu życia społecznego, szerzenie idei służby społecznej na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego.  Oprócz WTK, które należy do członków założycieli Ruchu do tego związku stowarzyszeń akces zgłosiło 19 stowarzyszeń z Wielkopolski.

W okresie sprawozdawczym odbył się X  Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury w Bydgoszczy w dniach 11-13 września 2014 roku. Organizatorami byli: Rada Krajowa Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP oraz Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy. W Kongresie udział wzięło około 300 delegatów ze 140 organizacji z całej Polski, stowarzyszeń naukowych, artystycznych, historycznych, miłośników miast i kulturalnych.

Jednym z najważniejszych akcentów X Kongresu w Bydgoszczy było  odnowienie Karty Regionalizmu Polskiego. Została ona uchwalona podczas  V Kongresu  Regionalnych Towarzystw Kultury 25 września 1994 roku  we Wrocławiu.  Odnowienie Karty Regionalizmu Polskiego w Bydgoszczy nastąpiło  w 20 rocznicę jej ustanowienia. Nadrzędnym hasłem X Kongresu Regionalnych Towarzystw Kultury w Bydgoszczy było „Regionalizm polski – 25 lat po transformacji”.

Po zakończeniu obrad Kongresu odbyło się IV Walne Zgromadzenie Zwyczajne Delegatów Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej. W czasie obrad podsumowano pracę Rady Krajowej RP za okres 4 lat, wybrano nowe władze i podjęto uchwały. W skład Rady Krajowej z województwa wielkopolskiego weszła jako przedstawicielka WTK dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska z Instytutu Historii  Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, zastępca redaktora naczelnego  Przeglądu Wielkopolskiego. Do władz krajowych Ruchu wybrano ponadto: prof. dr bab. Jerzego Babiaka z Towarzystwa Miłośników Ziemi Kępińskiej (został zastępcą przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego) oraz Jerzego Naskręta z Towarzystwa Miłośników Ziemi Śremskiej (wybrany na sekretarza Komisji Rewizyjnej).

WTK w ramach porozumienia z Rada Krajową prowadziło do września roku 2014. internetowy serwis informacyjny www.ruch.ngo24.pl.

  X. INNE PROJEKTY I WYDARZENIA

W nawiązaniu do uchwały Sejmu RP uznającej rok 2014 Rokiem Oskara Kolberga Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne we współpracy z Instytutem Etnologii  i Antropologii Kulturowej UAM zorganizowało 25 stycznia 2014 roku w Collegium Historicum UAM w Poznaniu spotkanie inaugurujące obchody tego Roku w Wielkopolsce. Dr Anna Weronika Brzezińska wygłosiła wykład „Rok Oskara Kolberga w Wielkopolsce – projekty i inspiracje”. W spotkaniu uczestniczyło 25 osób reprezentujących 12 stowarzyszeń kulturalnych z Wielkopolski.

Roku 2014 był też rokiem 100-rocznicy urodzin wybitnego polskiego etnografa i socjologa prof. Józefa Burszty(1914-1987), który należał między innymi do grona założycieli WTK i był jego wiceprezesem. WTK uczestniczyło w organizowanych z tej okazji przez Instytut Etnologii i Antropologii UAM oraz Fundację Laboratorium Inicjatyw Międzykulturowych wydarzeniach: konferencji „Od etnografii wsi do antropologii współczesności” oraz wystawie „Etnografowie w terenie - 100 fotografii w setną rocznicę urodzin prof. Józefa Burszty”. 

11 – 16 lutego 2014 roku odbywał się w Kaliszu XXXVI Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej "Schola Cantorum" Kalisz 2014. WTK jako partner jej głównego organizatora, którym jest Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży było współorganizatorem koncertu 14 lutego w Pałacu Działyńskich w Poznaniu. Przed poznańską publicznością wystąpili: Zespół Muzyki Dawnej Hortus Musicus z Mielca pod kierunkiem Tomarza Nowakowskiego oraz Zespół Wokalny Sine Nomine z Lublina pod dyrekcją Izabeli Urban.

 W Bibliotece w Kargowej (woj. lubuskie) podsumowano XV Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Eugeniusza Paukszty "Małe ojczyzny- pogranicze kultur i regionów". Finał konkursu odbył  23 maja 2014. w ośrodku kultury.  Odwiedzono leśniczówkę, gdzie w latach 50. i 60. tworzył patron konkursu i biblioteki. Złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą pobyty pisarza w tym miejscu. Wśród gości był syn autora, Dominik Paukszta oraz prezes oddziału ZLP w Zielonej Górze Eugeniusz Kurzawa. Prezes oddziału wystąpił podczas spotkania z materiałem o współczesnej poezji polskiej.

W konkursie Pauksztowskim od samego początku preferowana jest tematyka mówiąca o szeroko rozumianym pograniczu kulturowym, integracji ludności o różnych korzeniach, środowisku lokalnym, małej ojczyźnie, nawiązująca do twórczości E. Paukszty. W tegorocznej edycji ogólnopolskiego konkursu im. Paukszty zwyciężyli: Bartosz Konstrat z Warszawy oraz Anna Kokot z Przeźmierowa koło Poznania. WTK jest jednym z organizatorów konkursu.

14 czerwca 2014 roku odbył się w Poznaniu Sejmik Regionalistów Wielkopolskich poprzedzający ogólnopolski X Kongres Stowarzyszeń Regionalnych RP w Bydgoszczy. W spotkaniu pod hasłem Regionalizm wielkopolski 25 lat po transformacji uczestniczyło 44 reprezentantów 18 stowarzyszeń z Wielkopolski. Zwiedzono zorganizowaną przez Międzynarodowe Targi Poznańskie wystawę II Powszechna Wystawa Krajowa "Konkurencyjna Polska 1989 - 2014".

W dyskusji panelowej głos zabrali między innymi: wiceprezes MTP Przemysław Trawa, dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska (historyk), dr Paweł Śliwa (socjolog). Dyskutowano o kondycji i działalności stowarzyszeń regionalnych Wielkopolsce po roku 1989, ich przyszłością oraz perspektywami rozwoju.

Sejmik był zarazem Wojewódzkim Spotkaniem Stowarzyszeń Regionalnych, podczas którego zgodnie z wytycznymi Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP przedstawiono informację o statutowych celach oraz działaniach tego ogólnopolskiego związku stowarzyszeń w latach 2010-2014. W kwestii tej wypowiadali się: Stanisław Słopień, wiceprzewodniczący Rady Krajowej w latach 2010 – 2014, Janina Małgorzata Halec – członek Rady oraz Bolesław Swięciochowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej RSR RP. Dokonano również wyboru kandydatów stowarzyszeń regionalnych województwa wielkopolskiego do władz krajowych Ruchu na kadencję 2014-2018. Zostali nimi: dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska (Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne, redakcja Przeglądu Wielkopolskiego), prof. dr bab. Jerzy Babiak (Towarzystwo Miłośników Ziemi Kępińskiej) oraz Jerzy Naskręt (Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej).

27 listopada Młodzieżowy Dom Kultury w Kaliszu wspólnie z Polskim Towarzystwem Historycznym w Kaliszu i Wielkopolskim Towarzystwem Kulturalnym podsumował konkurs plastyczny Poznaj swój region. Laureaci otrzymali dyplomy      i upominki oraz obejrzeli występ Teatru Pieśni i Tańca PATRIMONIUM.

Ważnym projektem WTK jest tworzenie Słownika Delegatów na Polski Sejm Dzielnicowy, którego celem jest popularyzacja wiedzy o historii ojczystej poprzez zbieranie informacji oraz publikowanie biogramów delegatów na Polski Sejm Dzielnicowy, który zebrał się w Poznaniu 3-5 grudnia 1918 r. Spis delegatów znaleźć można również pod http://www.wtk.poznan.pl/sd/lista.aspx Jest to baza danych,    w której nazwiska pogrupowano według regionów a w ich obrębie – według powiatów i miejscowości.

WTK swoją działalność promuje na prowadzonym portalu społecznościowym – facebooku  - https://www.facebook.com/wielkopolskie.kulturalne

Zarząd Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu, 18 marca 2014.